Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning

Algemene voorwaarden

dd. 14 februari 2014

1. DEFINITIES

Opdrachtgever
Partij die de overeenkomst sluit met de Uitvoerende.

Deelnemer
Persoon die uit hoofde van voormelde overeenkomst tussen Uitvoerende
en de opdrachtgever de training volgt.

Uitvoerende
Forsa Advies gevestigd en kantoorhoudende
Pisuissestraat 53, 2553 BB Den Haag.

Consultancy
Waar consultancy wordt vermeld, wordt gedoeld op advisering
betreffende het managen van projecten, programma’s en portfolio’s of daaraan
verbonden onderwerpen.

Training(en)
Waar trainingen worden vermeld, wordt eveneens gedoeld op workshops,
seminars en overige trajecten. Te dien aanzien wordt bovendien het volgende
onderscheid gemaakt:

Open inschrijving
Trainingen die expliciet (met data c.a.) vermeld staan in de desbetreffende
(onze) trainingsgids en/of website. Inschrijving geschiedt middels inschrijving via het
betreffende formulier op de website.

In-company
Trainingen die op aanvraag door Opdrachtgever ‘op maat’ en veelal op een door de
Opdrachtgever beschikbaar gestelde locatie plaats vinden.

Public Exam
Een examen dat wordt afgenomen bij APMG-Benelux in Huizen, waar deelnemers van
allerlei trainingsaanbieders op in kunnen schrijven.

Aanmelding
Inschrijving voor een training op basis van open inschrijving.

Per mail
Alle schriftelijke boodschappen kunnen per mail worden gestuurd naar:
info@forsa-advies.nl.


I ALGEMENE BEPALINGEN

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten c.q. aanmeldingen trainingen tussen Forsa Advies en haar opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers betreffen, zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Uitvoerende wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
1.3 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen uitvoerende en de opdrachtgever het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.2. FACTURERING EN BETALING

2.1 De opdrachtgever krijgt vóórafgaand aan de consultancywerkzaamheden, training en/of het examen, een factuur toegezonden, zowel voor open inschrijving als voor in-company. De verschuldigde kosten dienen uiterlijk 14 dagen na facturering te zijn voldaan.
2.2 Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft voldaan, deelt Uitvoerende hem dit schriftelijk mede door middel van een herinneringsbrief. Wanneer de Opdrachtgever niet binnen de in de herinneringsbrief gestelde termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
2.3 In geval van overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Uitvoerende zal tevens aanspraak maken op buitengerechtelijke kosten, wanneer zij hierop conform de wet recht heeft.

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM

3.1. Het trainingsmateriaal wordt voor aanvang van de training toegestuurd, dan wel aan het begin van de training uitgereikt, en mag worden behouden.
3.2 Alle door Uitvoerende verstrekte stukken, zoals lesmateriaal (inhoud van de lesmap en e-learning), adviezen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Forsa Advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
3.3 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een training (of gedeelte van een training) is uitsluitend toegestaan na expliciete toestemming van Uitvoerende.
3.4 Uitvoerende behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Indien opdrachtgever door een aan uitvoerende toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst schade lijdt, is uitvoerende met in achtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in art. 6:96 BW, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid van uitvoerende is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de training, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
4.2 Opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan aan uitvoerende schriftelijk te melden.
4.3 Deze bepaling is tevens van toepassing ten aanzien van derden die uitvoerende voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie uitvoerende of een dergelijke derde aansprakelijk is.
4.4 Al het door uitvoerende ontwikkelde lesmateriaal dan wel ander werk, dat verband houdt met de overeenkomst, is op zorgvuldige wijze door uitvoerende samengesteld. Uitvoerende is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het lesmateriaal of enig ander werk verband houdend met de overeenkomst en of training.

5. HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHT

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Forsa Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. UITNODIGEN VAN DERDEN DOOR OPDRACHTGEVER

Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan zonder onze expliciete toestemming derden uit te nodigen voor de training.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op elke overeenkomst tussen Forsa Advies en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van uitvoerende is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft uitvoerende het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


II. BIJZONDERE BEPALINGEN TEN AANZIEN TRAININGEN EN EXAMENS


8. ANNULERING OF WIJZIGING VAN EEN TRAINING DOOR UITVOERENDE

8.1 Indien de Uitvoerende wegens omstandigheden niet in staat is om de training te verzorgen, bijvoorbeeld als gevolg van te weinig deelnemers, ziekte van trainer e.d., dan is Uitvoerende gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende training deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren.
8.2 Wanneer Uitvoerende de betreffende training annuleert, zal zij het reeds door opdrachtgever betaalde bedrag voor de geannuleerde training restitueren. Uitvoerende is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de opdrachtgever in verband met die annulering.

9. TRAININGEN OP BASIS VAN OPEN INSCHRIJVING DOOR UITVOERENDE

9.1 AANMELDING
Onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden geldt voor trainingen op basis van open inschrijving het volgende. Aanmelding vindt plaats door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier via de internetsite van Uitvoerende. De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. Deze wilsovereenstemming komt tot stand wanneer door de opdrachtgever/deelnemer naar beste weten alle voor de aanmelding essentiële informatie is verstrekt middels het daartoe bestemde aanmeldingsformulier. Het is mogelijk om telefonisch of per mail een optie te nemen op een training tot 10 werkdagen vóór aanvang van deze training, vóórdat u definitief boekt. Alle opties vervallen 10 werkdagen vóór aanvang van deze training.

9.2 ANNULERING OF WIJZIGING VAN EEN AANMELDING VOOR EEN TRAINING
Annulering of wijziging van een aanmelding voor een training dient schriftelijk te gebeuren, onder vermelding van deelnemer- en trainingsgegevens. Bij annulering of wijziging door de deelnemer heeft de Uitvoerende recht op compensatie in verband met bezettingsverlies. In dat geval geldt de volgende regeling:

  1. Bij annulering of wijziging van overeengekomen lesdata langer dan 15 werkdagen vóór de eerste trainingsdatum bedragen de annuleringskosten 0% van de trainingskosten;
  2. Bij annulering of wijziging van overeengekomen lesdata vanaf 15 tot 10 werkdagen vóór de eerste trainingsdatum bedragen de annuleringskosten 30% van de trainingskosten;
  3. Bij annulering of wijziging van overeengekomen lesdata 10 werkdagen vóór de eerste trainingsdatum of korter, zijn de volledige trainingskosten verschuldigd.


Voor bovenstaande punten 1 en 2 geldt, dat in deze gevallen wel een plaatsvervanger kan worden gestuurd. Voor examens gelden gescheiden voorwaarden; zie hiervoor de bepaling over het annuleren of wijzigen van een examendatum.

9.3 Het is mogelijk om een plaatsvervanger te sturen. Na wijziging van data twee weken voor aanvang van de training gelden de voorwaarden onder annulering of wijziging van een aanmelding voor een training. Als een plaatsvervanger voor een training wordt aangemeld, volgt deze de training onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke deelnemer. Uitvoerende brengt hiervoor € 50, - (excl. BTW) administratiekosten in rekening. Eventueel reeds ontvangen lesmaterialen zullen in rekening gebracht worden dan wel verrekend worden met een eventueel te crediteren bedrag.

9.4 ALGEMEEN VOORBEHOUD
De Uitvoerende behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren.

10. IN-COMPANY TRAININGEN DOOR UITVOERENDE

10.1 BEVESTIGING TRAINING
Onverminderd de overige bepalingen in deze voorwaarden geldt voor in-company trainingen het volgende. Bevestiging vindt plaats door het tekenen van de opdrachtbevestiging ter bevestiging van de geaccepteerde offerte en deze te retourneren aan Forsa Advies.

10.2 ANNULERING OF WIJZIGING VAN TRAININGSDATA
Het annuleren en/of wijzigen van een overeengekomen in-company training, dient schriftelijk te gebeuren, onder vermelding van alle ter zake relevante gegevens. Hierbij heeft de Uitvoerende recht op compensatie. In dat geval geldt de volgende regeling:

1. Bij annulering of wijziging van overeengekomen lesdata langer dan 15 werkdagen vóór trainingsaanvang bedragen de annuleringskosten 0% van het totaalbedrag zoals vermeld in de overeenkomst resp. de aanvaarde offerte;
2. Bij annulering of wijziging van overeengekomen lesdata van 15 tot 10 werkdagen vóór trainingsaanvang bedragen de annuleringskosten 30% van het totaalbedrag zoals vermeld in de overeenkomst resp. de aanvaarde offerte;
3. Bij annulering of wijziging van overeengekomen lesdata binnen 10 werkdagen vóór trainingsaanvang bedragen de annuleringskosten 100% van het totaalbedrag zoals vermeld in de overeenkomst resp. de aanvaarde offerte.


11. ANNULEREN OF WIJZIGEN VAN EEN EXAMENDATUM

Onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden geldt voor examens het volgende. Bij het annuleren of wijzigen van een examen o.b.v. in-company én/of open inschrijving heeft de Uitvoerende recht op compensatie. Dit geldt ook voor examens die via Uitvoerende worden verzorgd door APMG in Huizen. In dat geval geldt de volgende regeling:
11.1 Alle wijzigings- of annuleringsverzoeken met betrekking tot een examen dient opdrachtgever schriftelijk of per e-mail aan te vragen bij Uitvoerende. In het bijzonder willen we u er op wijzen dat mondelinge wijzigings- of annuleringsverzoeken via een trainer níet in behandeling worden genomen.
11.2 Het is mogelijk om 10 werkdagen of langer vóór de examendatum zonder bijkomende kosten éénmalig de examendatum te veranderen. Indien de examendatum een tweede keer wordt veranderd, zullen administratiekosten ad EUR 100, - (excl. BTW) in rekening worden gebracht;
11.3 Indien opdrachtgever besluit het geboekte examen langer dan 10 werkdagen vóór de geboekte examendatum te annuleren, zullen administratiekosten ad EUR 100, - (excl. BTW) in rekening worden gebracht.
11.4 Indien opdrachtgever het examen korter dan 10 werkdagen vóór de geboekte examendatum annuleert, bedragen de annuleringskosten 100% van de examenprijs.
11.5 De kosten voor het examen zijn 100% van de examenprijs indien opdrachtgever het examen binnen 10 werkdagen voor de examendatum verplaatst naar een andere datum. De kosten voor een nieuw examen zullen in rekening worden gebracht;
11.6 Het meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is vereist voor het examen. Het is niet mogelijk om het examen af te nemen zonder dat de kandidaat een geldig legitimatiebewijs heeft meegenomen;
11.7 De deelname aan het examen is niet overdraagbaar aan andere personen;


12. VOORBEHOUDEN RECHT OM KANDIDAAT EXAMEN TE WEIGEREN

Onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden geldt dat Uitvoerende zich het recht behoudt om een examenkandidaat toegang tot het examen te weigeren als deze zich onvoldoende heeft voorbereid en een grote kans heeft om te zakken voor het examen.

13. NABESTELLEN VAN LESMATERIALEN EN EXAMENS

Bijbestellingen van materialen voor in-house trainingen die korter dan 2 weken voor de eerste lesdatum worden besteld, worden alleen geleverd tegen extra handeling kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van waar en hoe snel ze bezorgd moeten worden. Het is ook mogelijk om vooraf een reserveset te bestellen.

 

Contact

Bel tijdens kantooruren voor een persoonlijk, deskundig opleidingsadvies: 
+31 (0)70 3970723